Mandaly

Mandala – Cesta, ktorá ma srdce

Slovo Mandala označuje pôvodne geometrické vzory alebo súvislé zoskupenie farebných tvarov v kruhu. Psychológ Carl Gustáv Jung tieto archetypy charakterizoval ako symbol ľudstva, ktorý je zakotvený v kolektívnom vedomí. Držiteľ Nobelovej ceny Wolfgang Pauli -fyzik -zastával názor, že mandala je znázornenie stavebného plénu vesmíru – je to matrica.

Sklo je zaujímavý nosný materiál, ktorý dáva netušený priestor elektromagnetickému vlneniu, čo my vnímame ako farbu. Pri koncentrovaní sa na daný obraz sa harmonizuje naše vnímanie a dokonca je dokázané, že sa jednoduchšie prepájajú mozgové hemisféry. Spôsobuje to uvoľnenie, sústredenie a celkovo lepší prejav našich skrytých možnosti.

Každá mandala je nielen charakteristika, ale i harmonizácia osobnosti ktorej patri. Sú to obrazy na mieru, vytvorené technológiou a spôsobom výtvarného prejavu, ktorý je vlastný autorovi. Farby sú našim emocionálnym, energetickým, vyjadrením a tvar v ktorom ich prezentuje umelec, vždy pôsobí. Ak však pracujeme cielene a majiteľ obrazu je aj klient, ktorý chce vidieť sám seba z iného zorného uhla, dostávame sa z časti aj do roviny psychologickej. Neboli to len umelci, filozofi, lekári, fyzici, ktorí skúmali schopnosti ľudí odrážať priestor resp. prostredia ovplyvňujúce spoločnosť. Max Luscher, Albert Einstein, J.W.Goethe, Helmut Hansen a mnoho ďalších chápali svetlo, farbu a ich zoskupenie ako skúmateľný jav.

Mandala – A Way with heart

The word Mandala originally refers to geometric patterns or uninterrupted arrangements of colorful shapes in circles. Psychologist Carl Gustav Jung characterized these archetypes as a symbol of mankind, which is embedded in collective mind. A Nobel Prize laureate, physicist Wolfgang Pauli – was more in favour of the opinion that mandala is a picture representation of the Universe’s construction plans – hence it is a matrix.

Glass is an interesting carrier material which provides unique structural space for electromagnetic waves; which we perceive that as colours. While concentrating on a given image, our perceptiveness is harmonized and indeed there is evidence that connections between both brain’s hemispheres are much easier and more effective. It induces feelings of relaxation, concentration and improvement in overall manifestation of our latent capacities.

Every individual mandala is not only the way to the character but also to harmonization of its owner’s personality. These pictures are precisely created to fit exactly by a technology and specific artistic expression of their author.

Colours are a way how to express our emotional and energetic state. The form in which the artist presents them is always effective. If the performed work is targeted and the owner of the picture is a client who wants to see himself from another angle of perception, the psychological level is also partially entered. It was not only artists but also philosophers, doctors and physicists who were exploring the ability of people to reflect the space or environments influencing the society. Max Lüscher, Albert Einstein, J.W.Goethe, Helmut Hansen and many others understood light, colour and their compositions as a phenomenon, which can be analyzed.